Prebratie domu do správy

Pri preberaní domu do správy je dôležité fyzické prevzatie nehnuteľnosti a spísanie protokolu o všetkých záležitostiach, ktoré bude potrebné riešiť pri výkone správy v ďalšom období.

Podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov, ak správca skončí svoju činnosť, je povinný do 30 dní pred jej skončením, predložiť vlastníkom, príp. novému správcovi správu o svojej činnosti a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu.

Základné dokumenty:

 • stavebná dokumentácia, projekt, jeho zmeny, projekt skutočnej realizácie
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o prípadnej rekolaudácii, príp. iné rozhodnutia stavebného úradu
 • korešpondencia so stavebným úradom a všetka ďalšia korešpondencia, ktorá sa týka správy domu

Doklady k technickému stavu nehnuteľnosti:

 • pasport domu a jednotlivých bytov a NP
 • revízna správa o kotolni, ak sa stane podielovým spoluvlastníctvom bytov

Účtovné doklady k správe domu:

 • evidencia o nákladoch nehnuteľnosti (investície do opráv údržby, atď.)
 • rozpočty na investície a generálne opravy
 • doklady o výbere poplatkov za užívanie spoločných priestorov v dome a príslušné nájomné zmluvy

Ďalšie dokumenty a údaje:

 • prevzatie a zistenie stavu jednotlivých meradiel energií
 • prevzatie počtu popolníc a iných nádob na odvoz smetí a odpadov
 • prevzatie rozpracovaných opráv alebo iných prác, ak sa vykonávajú
 • prevzatie inštalovaných spoločných televíznych antén
 • prevzatie všetkých revíznych kníh elektro a plynoinštalácií, bleskozvodu, komína, antén, výťahov
 • doklady o komínových prieduchoch a zmluvy s príslušným kominárskym podnikom na ich pravidelné čistenie
 • požiarna dokumentácia a prevzatie hasiacich pomôcok
 • doklady predpísané orgánom bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
 • prevzatie kľúčov a prípadná výmena zámkov k dverám (vstup do domu, vchod do spoločných priestorov)
 • ostatné doklady, ktoré upravujú pravidlá spolužitia v dome (napr. domový poriadok)

Súbor ponúkaných služieb pri prebratí bytového domu do našej správy