Ekonomická časť správy

 • Tvorba zálohových predpisov na úhradu služieb spojených s užívaním bytu
 • Evidencia prijatých platieb
 • Mesačné spracovanie služby SIPO a hotovostných úhrad vlastníkov
 • Penalizácia a upomínanie za omeškané alebo krátené zálohové platby za plnenia spojené s užívaním bytu a príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len FPÚO)
 • Spracovanie vyúčtovania preddavkov za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov (ďalej len NP), zaistenie úhrady nedoplatkov a vysporiadanie preplatkov za tieto služby
 • Vedenie samostatného účtovníctva o všetkých výnosoch a nákladoch, pohľadávkach a záväzkoch a o majetku, ktorý je predmetom spravovaného objektu
 • Založenie a vedenie dvoch bankových účtov domu – účet služieb a účet  FPÚO
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Informovanie vlastníkov bytov a NP o daňových povinnostiach vyplývajúcich z vlastníctva bytov a NP, a z prenájmu spoločných častí a zariadení domu
 • Vyhotovenie správy o činnosti správcu za predchádzajúci rok
 • Umožnenie zvolenému zástupcovi vlastníkov kontrolu vedenia účtovnej evidencie o hospodárení s prostriedkami vlastníkov
 • Sprostredkovanie poistenia bytových domov, bytov, domácností
 • Zabezpečenie financovania potrieb bytového domu (vybavovanie úverov)