Technická časť správy

 • Informovanie vlastníkov o zmenách v platných zákonoch a predpisoch týkajúcich sa technickej prevádzky objektu
 • Zabezpečenie poskytovania služieb spojených s užívaním bytu alebo NP: dodávka tepla, teplej vody, pitnej vody, odvedenie vody z domácnosti, povrchovej vody, odvoz a likvidácia tuhého domového odpadu, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov domu, prevádzka výťahu, spoločnej tel. antény, káblovej televízie, domového telefónu, čistenie komínov, žúmp a septikov, havarijná služby, deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia spoločných priestorov domu, požiarna ochrana
 • Starostlivosť o stavebný a technický stav a prevádzka zariadení potrebných na rozvod vody a energií
 • Zabezpečenie projektových prác a inžinierskej činnosti pri rekonštrukciách a opravách
 • Periodické revízie používaných meradiel
 • Zostavenie harmonogramu a zabezpečenie revízií tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových tech. zariadení, bleskozvodu, výťahov a ďalších technických a technologických zariadení, ktoré vyžadujú odborné prehliadky podľa osobitných predpisov, odstránenie závad a vedenie revíznych kníh
 • Výber dodávateľov a uzatváranie zmlúv s dodávateľmi
 • Kontrola v súčinnosti so zodpovedným zástupcom vlastníkov množstva, ceny a kvality vykonaných prác a uplatňovanie zodpovednosti za vadné plnenie
 • Zostavovanie návrhu ročných plánov opráv a údržby domu a navrhovanie ročnej tvorby FPÚO
 • Zúčastnenie sa na prejednaní predloženého návrhu plánu opráv a poskytnutie odborných vysvetlení a zdôvodnení
 • Zabezpečenie vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok, obstarávanie a udržiavanie hasiacich prístrojov a zariadení v prevádzkyschopnom stave
 • Zabezpečenie plnení predpísaných povinností v oblasti požiarnej ochrany, zdravia a bezpečnosti vlastníkov a hygienickej ochrany spravovaných objektov
 • Informovanie vlastníkov a nájomníkov nehnuteľností o dlhodobých odstávkach dodávok vody, tepla, elektriny a plynu
 • Odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru
 • Pomoc pri vybavovaní úradných povolení k prestavbe bytu, vrátane technického nákresu
 • Vypracovanie domového poriadku
 • Zabezpečenie energetických certifikátov – pre bytový dom a pre byt alebo NP

Služby poskytované obyvateľom bytových domov aj mimo našej správy:

 • Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK a TV
 • Overenie, montáž, výmena a odpočty bytových a domových vodomerov pre TV a SV
 • Montáž digitálnych pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ich výmena, kontrola a odpočet