Súbor ponúkaných služieb

Predvstupná pomoc

 • poradenie postupu zmeny správy
 • účasť pracovníka spoločnosti na informatívnej schôdzi
 • pomoc pri vedení schôdze vlastníkov o zmene správy
 • spracovanie pozvánok na schôdzu vlastníkov a ich rozoslanie
 • vypovedanie zmluvy o výkone správy predchádzajúcemu správcovi

Vstupné činnosti správy

 • zaistenie protokolárneho vysporiadania všetkých dokumentov a dokladov k domu
 • zmapovanie technického stavu rozvodov a armatúr ÚK, TV, SV, kanalizácie a plynu
 • kontrola technického stavu hlavných vstupných armatúr ÚK, TV, SV a plynu
 • zmapovanie technického stavu vodomerov a prevedenia ich montáže
 • v prípade, ak predchádzajúci správca neodovzdá písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu, vypracovanie nových dokumentov: kompletný pasport bytového domu pozostávajúci z evidenčného listu (ďalej EL) bytového domu, EL bytu, EL nebytového priestoru, EL systémových porúch a EL opráv, zmien a revízií
 • kontrola uzatvorených dodávateľských zmlúv
 • prehľad platieb pre vlastníkov a nájomníkov
 • dohoda s bývalým správcom o spôsobe prevedenia vyúčtovania služieb (v prípade prevzatia v priebehu roka)