Základné činnosti správy

Predpis a evidencia platieb

 • predpis preddavkov na úhradu služieb spojených s užívaním bytu
 • evidencia platieb
 • mesačné vypracovanie dát na SIPO
 • penalizácia a upomínanie za nevčasné alebo krátené zálohové platby za plnenia spojené s užívaním bytu alebo krátené príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • príprava podkladov pre podávanie návrhov na zahájenie súdneho pojednávania
 • v prípade vedenia účtovníctva pre spoločenstvá vlastníkov bytov a NP spracovanie štvrťročného prehľadu neplatičov nájomného a služieb spojených s užívaním bytu či NP
 • spracovanie vyúčtovania preddavkov za služby spojené s užívaním bytov a NP, zaistenie úhrady nedoplatkov a vysporiadanie preplatkov za tieto služby
 • kontrola a vyhotovenie nájomných zmlúv o užívaní spoločných zariadení bytového domu

Vedenie účtovníctva

 • vedenie samostatného účtovníctva o všetkých výnosoch a nákladoch, pohľadávkach a záväzkoch a o majetku, ktorý je predmetom spravovaného objektu
 • založenie a vedenie dvoch bankových účtov domu – účet služieb a účet fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len FPÚO)
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • informovanie vlastníkov bytov a NP o daňových povinnostiach vyplývajúcich z vlastníctva bytov a NP
 • vyhotovenie správy o činnosti správcu za predchádzajúci rok
 • umožnenie zvolenému zástupcovi vlastníkov kontrolu vedenia účtovnej evidencie o hospodárení s prostriedkami vlastníkov

Technická časť

 • informovanie vlastníkov o zmenách v platných zákonoch a predpisoch týkajúcich sa technickej prevádzky objektu
 • pridelenie konkrétneho správcu a ekonóma každému spravovanému objektu
 • zabezpečenie poskytovania služieb spojených s užívaním bytu alebo NP: dodávka tepla, teplej vody, pitnej vody, odvedenie vody z domácnosti, povrchovej vody, odvoz a likvidácia tuhého domového odpadu, ovetlenie a upratovanie spoločných priestorov domu, prevádzka výťahu, spoločnej tel. antény, káblovej televízie, domového telefónu, čistenie komínov, žúmp a septikov, havarijná služby, poistenie domu, deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia spoločných priestorov domu, požiarna ochrana
 • starostlivosť o stavený a technický stav a prevádzka zariadení potrebných na rozvod vody a energií
 • zabezpečenie projektových prác a inžinierskej činnosti pri rekonštrukciách a opravách
 • periodické revízie používaných meradiel
 • zostavenie harmonogramu a zabezpečenie revízií tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových tech. zariadení, bleskozvodu, výťahov a ďalších technických a technologických zariadení, ktoré vyžadujú odborné prehliadky podľa osobitných predpisov, odstránenie závad a vedenie revíznych kníh
 • zabezpečenie vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok, obstarávanie a udržiavanie hasiacich prístrojov a zariadení v prevádzkyschopnom stave
 • zabezpečenie plnení predpísaných povinností v oblasti požiarnej ochrany, zdravia a bezpečnosti vlastníkov a hygienickej ochrany spravovaných objektov
 • energetický certifikát – pre bytový dom a pre byt alebo NP
 • termostatizácia a hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK a TV
 • overenie, montáž, výmena a odpočty bytových a domových vodomerov pre TV a SV
 • montáž digitálnych pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ich výmena, kontrola a odpočet
 • výber dodávateľa, uzatvorenie zmluvy s dodávateľom
 • kontrola v súčinnosti so zodpovedným zástupcom vlastníkov množstvo, cenu a kvalitu vykonaných prác a uplatňovanie zodpovednosti za vadné plnenie
 • zostavovanie návrhu ročných plánov opráv a údržby domu a navrhovanie ročnej tvorby FPÚO
 • zúčastnenie sa na prejednaní predloženého návrhu plánu opráv a poskytnutie odborných vysvetlení a zdôvodnení
 • pomoc pri zabezpečovaní financovania potrieb (ŠFRB, stavebne sporenie, úvery)
 • sprostredkovanie poistenia bytových domov, bytov, domácností
 • možná dohoda o úhradách prác na splátky
 • informovanie vlastníkov a nájomníkov nehnuteľností o dlhodobých odstávkach dodávok vody, tepla, elektriny a plynu
 • odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru
 • pomoc pri vybavovaní úradných povolení k prestavbe bytu, vrátane technického nákresu
 • prevádzanie stavebných úprav a zmien bytov a NP
 • vypracovanie domového poriadku